Board of Members

Shri Dharam Singh - Chairman

Shri Sher Singh - Vice Chairmain

Shri Partap Singh- Gen. Secretary

Shri Sarita- Secretary

Shri Kartar Singh- Cashier

Shri Vikash Kumar- Member

Smt. Lajwanti - Member

Shri. Hashim Khan - Member